måndag 30 maj 2011

Svenska nätverket för kärnvapennedrustning

Det svenska nätverket för kärnvapennedrustning består av ett 15-tal svenska freds- och  nedrustningsorganisationer som alla jobbar med den gemensamma målsättningen om ett totalt avskaffande av alla kärnvapen, bland annat i form av en kärnvapenkonvention. 

Nätverket består av ideella föreningar som tillsammans samarbetar i vissa aktiviteter där en gemensam plattform finns. Vi jobbar med att arrangera möten om kärnvapenfrågor, ge ut föreningstidningar, sprida information om det hot som mänskligheten utsätts för på grund av kärnvapen, verkar för att media ska bevaka kärnvapenfrågan och bildar opinion.

Via våra respektive internationella paraplyorganisationer verkar vi dessutom globalt och är del av en stor internationell rörelse för kärnvapennedrustning och icke-spridning. Genom samverkan i utvalda frågor söker vi ökat genomslag för våra argument.  


The Swedish Network for Nuclear Disarmament

The Swedish Network for Nuclear Disarmament is composed of some 15 Swedish peace and disarmament organizations, all working with the common goal of complete elimination of all nuclear weapons, including the work for a nuclear weapon convention. 

The network consists of voluntary associations that together cooperate in some activities where common ground exists. We are working to arrange meetings on nuclear issues, publishing association magazines, distribute information about the threat that humanity is exposed to because of nuclear weapons, focusing on the media to monitor the nuclear issue and forming public opinion.

Through our respective international umbrella organizations we also act globally and is part of a major international movement for nuclear disarmament and nuclear non-proliferation. Through collaboration in selected issues, we are seeking greater impact for our arguments.