Om oss

Nätverket för Kärnvapennedrustning samlar ett 15-tal svenska freds- och nedrustningsorganisationer som alla arbetar med den gemensamma målsättningen om totalt avskaffande av alla kärnvapen.

Vilka är vi?

Vi är ett nätverk av ideella föreningar för fred och nedrustning. I nätverket ingår såväl allmänna fredsföreningar som föreningar som är specifikt inriktade mot att åstadkomma kärnvapennedrustning. Respektive förening driver sin egen verksamhet oberoende av andra föreningar i nätverket. Vi samarbetar i vissa aktiviteter där en gemensam plattform finns.

Vad vill vi?

Vi vill sprida information om det hot som mänskligheten fortfarande står inför på grund av kärnvapnen. Vi vill bilda opinion för att dessa vapen skall avskaffas.

Hur kan det göras? 
Vi arrangerar möten och föredrag om kärnvapenfrågor, ger ut föreningstidningar, skriver artiklar i dagstidningar samt verkar för att radio och TV skall bevaka och belysa kärnvapenfrågor. Via våra respektive internationella paraplyorganisationer verkar vi dessutom globalt och är del av en stor internationell rörelse för kärnvapennedrustning och icke-spridning. Genom samverkan i utvalda frågor söker vi ökat genomslag för våra argument.

Välkommen att

Vara med i Nätverket genom någon av de medverkande föreningarna. Du hittar mer information om respektive förening under fliken Föreningar.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women´s International League för Peace and Freedom (WILPF). IKFF har ända sedan USA presenterade den första atombomben 1945 arbetat för avskaffande av kärnvapen. Idag heter IKFF:s internationella nedrustningsprojekt Reaching Critical Will. På Reaching Critical Wills webbplats kan du hitta internationella avtal och fördrag om nedrustning. I Sverige och internationellt driver IKFF frågan om ett förbud av kärnvapen genom en konvention eller ett motsvarande juridiskt ramverk. 
Kvinnor för Fred Kvinnor för fred, som bildades 1978, arbetar för fred på kvinnors villkor. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. KFF är medlem i flera nationella och internationella freds-, kvinno- och solidaritetsorganisationer och nätverk. Kvinnor för fred kräver stopp för kärnvapen och kärnvapenprov, stopp för vapenproduktion och vapenexport och arbetar för en omställning från militär till civil produktion. Kvinnor för fred arbetar för kvinnors medverkan i konflikthantering, för mänskliga rättigheter för barn, kvinnor och män och för en framtida fredskultur.
Lärare för Fred Riksföreningens syfte är att främja undervisning och utbildning för fred och nedrustning. Vi vill verka för att kärnvapenfrågorna ska få samma självklara plats i undervisningen som övriga miljöfrågor. Fredlig konflikthantering, rättvisa och demokrati - de nödvändiga alternativen till vapen och våld - vill vi ge samma självklara utrymme. Vår direkta målgrupp är lärare på alla stadier från förskola till universitet, från fritidsverksamhet till folkbildning, lärarstudenter, övrig skolpersonal och andra som delar föreningens målsättning. Vår indirekta målgrupp är elever och studenter på alla stadier och nivåer. Vi anordnar kurser och fortbildning i aktuella frågor där efterfrågan finns, förmedlar information om seminarier och kurser som anordnas av andra, producerar läromedel och utbildningsmaterial, försöker påverka läroplaner, ämnes- och kursplaner och läromedelsproduktion. Det viktigaste arbetet utförs av våra medlemmar i de sammanhang där de verkar. På vår hemsida, som ännu är under uppbyggnad, presenterar vi utbildningsmaterial, främst i konflikthantering och nedrustning, samt förmedlar inbjudan till kurser, seminarier och föreläsningar i våra frågor. Där finns också material om fredsundervisningens historia, skolornas styrdokument, Unescos och FN: s rekommendationer och deklarationer för fredsundervisning, samt information om föreningen och dess kontaktpersoner. Föreningen är partipolitiskt, religiöst och fackligt oberoende och finansieras helt genom medlemsavgifter. Enstaka projekt kan delfinansieras genom statliga bidrag.
Svenska Fredskommittén Svenska Fredskommittén är en ideell organisation som bildades 1949. Vi startade i och med Stockholmsappellen mot kärnvapen , en internationell kampanj som resulterade i 500 miljoner underskrifter varav Sverige stod för imponerande 330 000. Sedan dess har vi arbetat för fred och nedrustning, solidaritet och antirasism. Vi vill stärka opinionen för kärnvapennedrustning och alliansfrihet. Militären har hittills fört krig på land, till sjöss och i luften men siktar mer och mer in sig på rymden. Vi säger: Lämna himlen i fred och vill bidra till att avslöja intressena bakom all krigföring. Våra solidaritetsprojekt har legat i Ryssland och Latinamerika. SFK är medlem i Sveriges Fredsråd, Nätverket för kärnvapennedrustning och Global Network Against Nuclear Power and Weapons in Space. Vi är en av huvudorganisationerna för Färnebo Folkhögskola.
Svenska Jurister mot Kärnvapen Svenska jurister mot kärnvapen (SJMK) som bildades 1983 verkar för opinionsspridning i frågor som rör kärnvapen och folkrätten..Föreningen är partipolitiskt obunden. Vid en konferens i Stockholm 1988 bildades en internationell juristorganisation mot kärnvapen (IALANA) med medlemsorganisationer i ca 20 länder. Föreningen har ställning som non-govermental organisation inom FN-systemet. Tillsammans med läkare och ingenjörer har IALANA tagit fram ett förslag till en konvention om fullständig kärnvapennedrustning (NWC - Nuclear Weapons Convention). Förslaget är en utgångspunkt för IALANAs aktiviteter Föreningen stöder detta arbete. SJMK samarbetar med det svenska nätverket för kärnvapennedrustning i olika frågor som rör folkrätten och kärnvapen.
Svenska Läkare mot Kärnvapen Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK, har omkring 3000 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Organisationens övergripande mål är att förhindra kärnvapenkrig och för att nå detta krävs att alla kärnvapen avskaffas. SLMK:s syfte är att sprida saklig och vetenskaplig information om de medicinska effekterna av kärnvapen. SLMK är del av den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen med organisationer i över 60 länder världen över.